Từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 tất cả CB-GV-CNV xin nghỉ phép theo mẫu đơn mới dưới đây.

          

  PHÒNG GD&ĐT GIÁ RAI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THẠNH BÌNH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN PHÉP

 Kính gởi: Ban Giám Hiệu Trường THCS Thạnh Bình.

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Giáo viên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Xin phép Ban Giám Hiệu cho tôi được nghỉ dạy ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lý do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Các tiết vắng: dạy thay, dạy bù, đổi tiết:

 

Ngày nghỉ

Buổi

Lớp

Tiết

Giáo viên dạy thay

Hoặc GV đổi tiết

Ngày: dạy bù

Hoặc đổi tiết

Tiết dạy bù

 

Buổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  Trân trọng kính chào.

       HIỆU TRƯỞNG                                                   Tân Phong, ngày…tháng …năm 20…

                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

                         

 


THCS Thạnh Bình
03/01/2014