UBND HUYỆN GIÁ RAI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                  

                SỐ: 109/PGD&ĐT                                         Giá Rai, ngày 16 tháng 7 năm 2013

  V/v Hướng dẫn khảo sát chất lượng

               đầu năm học 2013-2014

Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc.

 

Căn cứ công văn số: 678/SGDĐT- GDTrH ngày 04/7/2013 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học 2013-2014; Phòng GD&ĐT hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm 2013-2014 các trường THCS, cụ thể như sau:

I. Đề kiểm tra:

1. Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra tập trung các môn như sau:

- Lớp 6: Môn Toán, Tiếng việt.

- Lớp 7, 8, 9: Môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

2. Phòng GD-ĐT ra đề kiểm tra tập trung các môn như sau:

- Lớp 7, 8: Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Sinh học.

- Lớp 9: Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Sinh học, Hóa học.

3. Ra đề kiểm tra:

-  Phòng GD&ĐT sẽ thành lập hội đồng ra đề, phản biện đề, sao in đề khảo sát chất lượng đầu năm (có quyết định riêng).

- Phòng GD&ĐT nhận đề kiểm tra tại Sở GD&ĐT ngày 08/8/2013.

- Các trường nhận đề kiểm tra tại Phòng GD&ĐT trước ngày 14/8/2013.

II. Thời gian làm bài và lịch kiểm tra:

1. Thời gian làm bài:

- Các môn Ngữ Văn, Toán 6: 60’/ môn.

- Các môn Ngữ Văn, Toán 7, 8, 9: 90’/ môn.

- Các môn còn lại: 45’/ môn.

2. Lịch kiểm tra:

Ngày kiểm tra

Buổi

Lớp

Môn

Thời gian

Làm bài

Phát đề

Tính giờ

Thu bài

15/8/2013

Sáng

9

Ngữ Văn

90’

7h30’

7h35’

9h05’

Vật lý

45’

9h25’

9h30’

10h15’

6

Ngữ Văn

60’

7h30’

7h35’

8h35’

Chiều

7, 8

Ngữ Văn

90’

13h30’

13h35’

15h05’

Vật lý

45’

15h25’

15h30’

16h15’

16/8/2013

Sáng

9

Toán

90’

7h30’

7h35’

9h05’

Lịch sử

45’

9h25’

9h30’

10h15’

6

Toán

60’

7h30’

7h35’

8h35’

Chiều

7, 8

Toán

90’

13h30’

13h35’

15h05’

Lịch sử

45’

15h25’

15h30’

16h15’

17/8/2013

Sáng

9

Tiếng Anh

45’

7h30’

7h35’

8h20’

Sinh học

45’

8h40’

8h45’

9h30’

Chiều

7, 8

Tiếng Anh

45’

13h30’

13h35’

14h20’

Sinh học

45’

14h40’

14h45’

15h30’

19/8/2013

Sáng

9

Hoá học

45’

7h30’

7h35’

8h20’

Địa lý

45’

8h40’

8h45’

9h30’

Chiều

7, 8

Địa lý

45’

13h30’

13h35’

14h20’

III. Một số điểm cần lưu ý:

- Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm phải được nhà trưởng sử dụng làm căn cứ  xếp lớp nhằm phục vụ yêu cầu dạy học phân hoá theo năng lực học tập của HS.

- Các tổ bộ môn, GVCN và GVBM sử dụng kết quả này (cùng với các yếu tố chủ quan, khách quan khác) làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu phấn đấu và xác định giải pháp nâng cao chất lượng học tập của HS trong năm học 2013-2014.

- Các trường báo cáo số liệu HS các khối lớp (để in đề) về bộ phận chuyên môn bằng điện thoại vào buổi sáng ngày 02/8/2013.

- Việc tổ chức coi, chấm thi phải đảm bảo đúng theo văn bản quy định hiện hành (Quyết định, kế hoạch biên bản, phân công, …).

- Các trường cần có kế hoạch bám theo cấu trúc đề, để tổ chức ôn tập cho học sinh. Riêng việc ôn tập cho học sinh lớp 6 cần tham khảo SGK Tiếng Việt, Toán 5.

- Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát chất lượng đầu năm (theo mẫu) về Phòng GD&ĐT trước ngày 23/8/2013.

Đề nghị các trường thực hiện tốt nội dung công văn này.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo, CB Phòng GD&ĐT;

- Các trường THCS trực thuộc;

- Lưu CM, VP.


Phòng GD-ĐT
17/07/2013